Prowadzenie ewidencji podatkowej

W chwili zakończenia podziału w roku 2004 na księgowość uproszczoną i pełną , ewidencja podatkowa stała się pewnego rodzaju odpowiednikiem księgowości uposzczonej . Przy prowadzeniu ewidencji podatkowej prawnie jest zdefiniowana wyłącznie jego treść, nie forma. W ramach ewidencji podatkowej jest prowadzona podatkowa księga przychodów i rozchodów i ewidencja środków trałych.

Prowadzenia ewidencji podatkowej przez naszą firmę księgową zapewni rzetelne zdefiniowanie podstawy podatku dochodowego, przejrzystość w przychodach i wydatkach jak również ogólny obraz w kwestii ewidencji środków trwałych i zobowiązań, które bezpośrednio wpływą na wysokość podatku dochodowego.